Để đạt được dịch vụ phục vụ khách hàng từ xa, công ty cung cấp tính năng mô phỏng 720 độ