Quan Hệ Cổ Đông


KIỂM TOÁN NỘI BỘ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHẤT 2023
20240129-TCR-BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2023
QUY CHẾ NỘI BỘ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS
ĐIỀU LỆ MỚI
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN (Cập nhật ngày 9/11/2023)
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI 6 THANG DAU NAM 2023 (Cập nhật ngày 11/7/2023)
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG (Cập nhật ngày 12/6/2023)
DU THAO DIEU LE MOI 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)
DU THAO QUY CHE HOAT DONG BKS (Cập nhật ngày 4/4/2023)
DU THAO QUY CHE HOAT DONG HDQT (Cập nhật ngày 4/4/2023)
DU THAO QUY CHE NOI BO (Cập nhật ngày 4/4/2023)
TAI LIEU DAI HOI CO DONG TN 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)
THONG BAO MOI HOP DHCD 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)
UY QUYEN HOP DHCD 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)
BC THUONG NIEN 2022 (Cập nhật ngày 1/4/2023)
BCTC kiem toan TCR - 2022 - Cty Me (24/3/2023)
CBTT bo nhiem TGD-01.03.2023 (24/3/2023)
BCTC HOP NHAT 2022 (24/3/2023)
CBTT NGAY DKCC DHCD TN 2023 (28/2/2023)
NGHI QUYET HDQT VE CHOT NGAY DKCC DHCD TN 2023 (28/2/2023)