Quan Hệ Cổ Đông


BCTC hop nhat 2020

MẪU CBTT/SGDHCM-02

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - CTY MẸ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - HỢP NHẤT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

BIEN BAN DHCD TH 2020

Nghi quyet bat thuong-9.2020

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2020