Quan Hệ Cổ Đông


BÁO CÁO GIAO DỊCH NLQ NNB CHEN CHENG JEN(Cập nhật ngày 22.05.2024)
CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2024(Cập nhật ngày 21.05.2024)
THONG BAO GIAO DICH NLQ NNB CHEN CHENG JEN(Cập nhật ngày 10.05.2024)
NGHI QUYET DHCD 2024(Cập nhật ngày 03.05.2024)
BIEN BAN DHCD 2024(Cập nhật ngày 03.05.2024)
TÀI LIỆU ĐHCĐ(Cập nhật ngày 05.04.2024)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHẤT 2023
TB MỜI HỘP GỬI CỔ ĐÔNG 2024(Cập nhật ngày 05.04.2024)
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2024.(Cập nhật ngày 05.04.2024)
GIẤY ỦY QUYỀN HỘP DHCD TN 2024(Cập nhật ngày 05.04.2024)
TCR-ĐÍNH CHÍNH TB GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TCROWN(Cập nhật ngày 05.04.2024)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NLQ NNB CHEN CHENG JEN(Cập nhật ngày 04.04.2024)
CBTT NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Cập nhật ngày 28/03/2024)
CBTT NGÀY ĐKCC CHỐT DS HỌP DHCD TN 2024 VÀ NGHỊ QUYẾT HDQT(Cập nhật ngày 05/03/2024)
THÔNG BAO GIAO DỊCH NLQ NNB-TCRROWN (Cập nhật ngày 28/02/2024)
BỔ NHIỆM KẾ TOÀN TRƯỞNG (Cập nhật ngày 28/02/2024)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2023 NGÀY 30.01.2024 (Cập nhật ngày 30/01/2024)
THÔNG BÁO CBTT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GỐP CỦA CTY TNHH PT TAICERA (Cập nhật ngày 03/01/2024)