Quan Hệ Cổ Đông


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2021

BCTC hop nhat soat xet 6TDN2021_viet

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bien ban DHCD TN 2021

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2021