G3828M3

Liliya


Kích thước :
 300mm x 300mm


G3829M3

Liliya


Kích thước :
 300mm x 300mm


G3848M3

Liliya


Kích thước :
 300mm x 300mm


G38228

Liliya 1 mould


Kích thước :
 300mm x 300mm


G38229

Liliya 1 mould


Kích thước :
 300mm x 300mm


G38248

Liliya 1 mould


Kích thước :
 300mm x 300mm