2023


THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN (Cập nhật ngày 9/11/2023)

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI 6 THANG DAU NAM 2023 (Cập nhật ngày 11/7/2023)

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG (Cập nhật ngày 12/6/2023)

DU THAO DIEU LE MOI 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)

DU THAO QUY CHE HOAT DONG BKS (Cập nhật ngày 4/4/2023)

DU THAO QUY CHE HOAT DONG HDQT (Cập nhật ngày 4/4/2023)

DU THAO QUY CHE NOI BO (Cập nhật ngày 4/4/2023)

TAI LIEU DAI HOI CO DONG TN 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)

THONG BAO MOI HOP DHCD 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)

UY QUYEN HOP DHCD 2023 (Cập nhật ngày 4/4/2023)

BC THUONG NIEN 2022 (Cập nhật ngày 1/4/2023)

BCTC kiem toan TCR - 2022 - Cty Me (24/3/2023)

CBTT bo nhiem TGD-01.03.2023 (24/3/2023)

BCTC HOP NHAT 2022 (24/3/2023)

CBTT NGAY DKCC DHCD TN 2023 (28/2/2023)

NGHI QUYET HDQT VE CHOT NGAY DKCC DHCD TN 2023 (28/2/2023)


2022


Thong bao ve xu phat thue 2022

BIEN BAN HOP DHCD TN 2022

NGHI QUYET DHCD 26.04.2022

BAO CAO THUONG NIEN 2021-年報

TO TRINH UNG CU VIEN HĐQT+BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 (16.04.2022)

BCTC hop nhat kiem toan TCR- 2021

TAI LIEU DHCD 2022-26.04.22

CBTT VE VIEC LAP DS CO DONG THAM DU DHCD 2022

THONG BAO MOI HOP VA GIAY UY QUYEN THAM DU DHCD TN (4/5/2022)


2021


BCTC hop nhat soat xet 6TDN2021_viet

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bien ban DHCD TN 2021

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2021


2020


BCTC hop nhat 2020

MẪU CBTT/SGDHCM-02

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - CTY MẸ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - HỢP NHẤT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

BIEN BAN DHCD TH 2020

Nghi quyet bat thuong-9.2020

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2020


2019


BCTC kiem toan TCR 2019 - Hop nhat

BCTC kiem toan TCR 6 thang 2019  - Hop nhat

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

BAO CAO THUONG NIEN 2018

BIEN BAN DHCD THUONG NIEN 2019

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2019


2018


BCTC kiem toan TCR 2018 - Hop nhat

BCTC soat xet Hop nhat TCR 6 thang 2018- Hop nhat

V/V CBTT LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

GIẤY ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CONG VAN VV PHAT HANH CO PHIEU TRA CO TUC

BAO CAO THUONG NIEN 2017

BIEN BAN DHCD THUONG NIEN 2018


2017


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

GIẤY ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

BAO CAO THUONG NIEN 2016

Bien ban DHDCD thuong nien nam 2017

NGHI QUYET DHCD THUONG NIEN 2017